• 09128792218

حمایت مالی
اسکن لیزری پارکینگ ساختمان ناتس2023-06-02T19:41:53+00:00
مستندنگاری و مطالعه تپه های باستانی رودبار جنوب استان کرمان جهت ثبت در فهرست ملی ایران2022-09-09T08:09:24+00:00
دیجیتال سازی (ثبت و نمایش) زیگورات چغازنبیل2023-02-21T14:57:46-01:00
کشتی تاریخی قروق تالش2022-09-04T18:28:33+00:00
تهیه نقشه های مرمت ساختمان روزنامه اطلاعات با روش فتوگرامتری2022-09-04T18:30:58+00:00
نقشه برداری با روش پهپاد فتوگرامتری پروژه‌ی بررسی باستان‌شناسی چشم‌انداز قومس2022-09-04T18:33:27+00:00