مستندنگاری سه بعدی دو اثر شاخص دیگر موزه ملی ایران

یکی از پروژه های اخیر در موزه ملی ایران که توسط پژوهشگران ایرانی – ترکیه ای انجام شد، مطالعات مربوط به آسیب زلزله برای اشیاء موزه بود. برای انجام این مطالعات نیاز به مستندنگاری سه بعدی مجسمه سنگی داریوش اول و جام سفالی انیمیشن بود.

مستندنگاری این اشیاء در مدت یک روز در موزه ایران باستان با روش فتوگرامتری انجام شد و سپس با پردازش و تهیه مدل سه بعدی، فرآیند آزمایش های رایانه ای این دو اثر ارزشمند آغاز شد.

مدل سه بعدی مجسمه داریوش اول را مشاهده کنید

لطفا فیلترشکن خود را روشن کنید

مشاهده