تجربه استفاده از فناوری های نوین در موزه های مهم جهان

تجربه استفاده از فناوری های نوین در موزه های مهم جهان، مزیت های ذیل را به همراه داشته است.

•  انفرادی کردن آموزش ها
•  بهبود کیفیت در انتقال مفاهیم
•  ایجاد فرصت های برابر
•  فناوری ها یادگیری را ملموس و عینی می کند.
•  فناوری ها موجب برانگیختن حس کنجکاوی و تفکر خلاق می شود.

 


کمیته ها

جستجو