نمونه کارها

کمیته فن آوری های نو در میراث فرهنگی و باستان شناسی

کمیته توسعه فن آوری های نو در موزه ها

 

کمیته توسعه و ترویج صنایع دستی

 

 

 


کمیته ها

جستجو