چرا باید در مطالعات باستان شناسی از دانش و فناوری های نو استفاده کرد؟

چرا باید در مطالعات باستان شناسی از دانش و فناوری های نو استفاده کرد؟

آثاری که از کاوش های باستان شناسی به دست می آیند، مهمترین منابع مادی و اطلاعاتی گذشته هستند. به همین دلیل باستان شناسان باید با آگاهی از شیوه های نوین کشف، مستندسازی و مدیریت ها داده ها در حفظ و حراست فیزیکی و پژوهشی این میراث با ارزش تلاش کند. علاوه بر این :
•  یافته های باستان شناسی تجدیدناپذیر هستند
•  این روش ها بیشترین اطلاعات از یافته ها را کسب می کنند
•  یافته های باستان شناسی متنوع هستند و نیاز به شیوه های مختلفی برای مطالعه دارند
•  شیوه های پیشین پاسخگوی تحلیل های گسترده در باستان شناسی نیستند
•  دانش و فناوری های نو راهکاری مناسب برای حفاظت و معرفی از میراث باستان شناسی است.


کمیته ها

جستجو