اسکن لیزری در باستان شناسی

هدف از طراحی و ساخت دستگاه های اسکنر لیزری سه بعدی، تهیه مدل سه بعدی از هر موقعیت با صرف حداقل زمان و هزینه و رسیدن به حداکثر دقت و تراکم نقاط می باشد. بدین منظور دستگاه های فوق به گونه ای طراحی شده اند که با کمترین دخالت عامل انسانی می توانند عملیات مذکور را انجام دهند. 


کمیته ها

جستجو