کاربرد GIS در باستان شناسی

1-نقشه برداری و شبکه بندی محوطه های باستانی
2-تحلیل الگوهای استقراری در بررسی های باستان شناسی
3-تحلیل نوسان های جمعیتی در دوره های مختلف باستانی
4-تحلیل محیطی محوطه ها و استقرارهای باستانی
5-تولید مدل پیشگوی باستان شناختی در تعیین مکان استقرارهای باستانی
6-مدیریت و نمایش داده های بدست آمده از بررسی های باستان شناختی
7-تحلیل های سه بعدی در باستان شناسی
8-دیجیتالی کردن داده های کاوش


کمیته ها

جستجو