ارتوفتو چیست؟

ارتوفتو، تصویری یکپارچه و قائم از یک منطقه است که با به هم پیوستن تمامی تصاویر هوایی و حذف جابجایی ناشی از اختلافات ارتفاع و اثر پرسپکتیو تصاویر بدست می آید.تصاویر ارتو در روش فتوگرامتری پهپاد مستقیما از مدل سه بعدی رنگی که با سیستم مختصات جهانی هم مرجع شده است، بدست می آید و بنابراین صرفا ترمیم عکس هوایی نیست و از نظر مقیاس و هندسه هیچ تفاوتی با نقشه ندارد. به طوری که می توان با ترسیم بر روی این تصویر، نقشه مسطحاتی تولید نمود.


کمیته ها

جستجو