فتوگرامتری برد کوتاه در باستان شناسی

یکی از کاربردهای اصلی فتوگرامتری برد کوتاه، مدل سازی اجسام مختلف است. اصولاً منظور از مدل سازی یک جسم، شبیه سازی ابعاد، شکل، ساختار و پوسته جسم در محیط رایانه ای است. فتوگرامتری برد کوتاه در مستندسازی یافته های کاوش باستان شناسی نیز به کار می رود. در نقشه برداری فتوگرامتری با استفاده از یک سری عکس ها از یک شیء یا یک فضا، می­توان به مدل دقیقی از هندسه آن دست یافت. این تکنیک به طور معمول برای مستندات با خصوصیات هندسی پیچیده یا شمار زیادی از: فضاها، شامل دیوارها، سنگ فرش یا پیادروها، آوار سنگها و اجزای معماری مورد استفاده قرار می گیرد. با این روش می توان انواع مدل های سه بعدی را در مقیاس و دقت دلخواه در زمانی کوتاه و با هزینه ای مناسب تهیه کرد.

برای مستندنگاری یافته های کاوش با این روش، این مراحل باید طی شود

•بررسی جسم مورد مطالعه و انتخاب دوربین مناسب
•طراحی شبکه فتوگرامتری
•عکسبرداری و تهیه عکس
•پردازش تصاویر و مدل سازی

 

 


کمیته ها

جستجو