خانهآرشیو اخبارتهیه عکس ارتوفتو از محوطه های سد سیمره

تهیه عکس ارتوفتو از محوطه های سد سیمره

تهیه عکس ارتوفتو از محوطه های سد سیمره

بهره گیری از عکس های هوایی در محوطه های باستانی درک مناسبی از روابط عوامل طبیعی با یافته های کاوش برای باستان شناسان ایجاد می کند که چشم انداز روشنی را پیش روی باستان شناسان جهت مستندنگاری  قرار داده است. در همین راستا در پایان کاوش های نجات بخشی سد سیمره با هدف تهیه عکس های ارتوفتو محوطه های پیش از تاریخ و ساسانی بدست آمده از چهارمین فصل کاوش های تنگه کافری سد سیمره ، اقدام به عکسبرداری و تصویربرداری از این محوطه های شد.

کمیته ها

جستجو