خانهآرشیو اخبارمستندنگاری و نقشه برداری هوایی نگارکندهای شهرستان ایذه

مستندنگاری و نقشه برداری هوایی نگارکندهای شهرستان ایذه

مستندنگاری و نقشه برداری هوایی نگارکندهای شهرستان ایذه

مستندنگاری و نقشه برداری هوایی نگارکندهای شهرستان ایذه

ایذه در دوران عیلامیان آیاپیر نامیده می شد، اما در دوران اسلامی به ایذج تغییر نام داد. در دوران اتابکان لر به مال امیر معروف بوده و در سال  ۱۳۱۴ ه.ش بنا به تصویب هیات وزیران دگربار به نام ایذه بدل گردید.
وجود نگارکندهای از عیلام قدیم و عیلام نو در پیرامون دشت ایذه، جایگاه ویژه ای در مطالعات نگارکندهای صخره ای دارد. میراث آرکا در این پروژه با استفاده از تکنولوژی های جدید محوطه ها و نگارکندهای زیر را مستندنگاری کرد.

نگارکندهای کول فرح
نگارکندهای خونگ اژدر
نگارکندهای خونگ یارعلی وند
نگارکندهای خونگ کمال وند
نگارکندهای اشکفت سلمان
عمارت اتابکی
گورستان شهسوار
کوشک نور آباد

منبع : میراث آرکا

کمیته ها

جستجو