خانهآرشیو اخبارمستندنگاری جدیدترین کاوش های تخت سلیمان با روش فتوگرامتری برد کوتاه

مستندنگاری جدیدترین کاوش های تخت سلیمان با روش فتوگرامتری برد کوتاه

مستندنگاری جدیدترین کاوش های تخت سلیمان با روش فتوگرامتری برد کوتاه

جدیدترین کاوش های تخت سلیمان به سرپرستی پرفسور هوف در تیرماه 1395 انجام شد. در پایان این کاوش ها، با استفاده از روش فتوگرامتری برد کوتاه، یافته های بدست آمده مستندنگاری شد. مستندنگاری با روش فتوگرامتری دارای محصولاتی چون مدل سه بعدی با بافت واقعی، ابر نقاط  بسیار متراکم، تاصویر ارتوفتو و مدل رقومی ارتفاعی است.

منبع : میراث

کمیته ها

جستجو